فارسی / English

همایش های برگزار شده در دانشگاه فردوسی مشهد


گروه:کشاورزی و دامپزشکی


ردیف عنوان تاريخ
1 سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ۱۳-۱۵ شهریور ۱۳۹۱
3rd Iranian Agricultural Biotechnology Congress September 4-6,2012

2 همایش ملی انار ۱۳-۱۴ مهر ماه ۱۳۹۰
National Pomegranate Symposium October 05-06, 2011

3 هجدهمين كنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران ۲۴ و ۲۵ مهر ۱۳۸۷
18th National Congress on Food Technology October 15-16,2008

4 ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ۸ و ۹ آبان ۱۳۸۶
6th Agricultural Economic Conference October 30-1 November , 2007

5 پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۶ و ۷ شهریور ۱۳۸۶
the 5th National conference on Agr. Machinery Eng .& Mechanization August 28-29, 2007

6 سومين كنگره علوم دامي ايران ۲۴ و ۲۵ مهر ۱۳۸۵
3rd National Iranian Congress on Animal Science October 15-16, 2006

7 دومین همایش تکنولوژی و بیولوژی زعفران ۶-۸ آبان ماه ۱۳۸۵
Second International Symposium on Saffron Biology and Technology October 28-30, 2006

8 اولین همایش ملی حبوبات ۲۹ تا ۳۰ آبان ۱۳۸۴
The 1st Iranaian Pulses Symposium March 07-08, 2007

9 چهارمین کنفرانس علوم باغبانی ۱۷ الي ۱۹ آبان ۱۳۸۴
4th Conference on Horticultural Sciences November 08-10, 2005

2008 Ferdowsi University of Mashhad