فارسی / English


دکتر فاطمه شاطریان محمدی- دکتر آذر پاکدامن ساوجی- زینب شاه محمدی-, رابطه كمال گرایی ،باورهای انگیزشی با اهمال كاری تحصیلی در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران, اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت, ۲-۳ آذر ماه ۱۳۹۰


abstract

هدف اين مطالعه بررسي رابطه كمال‌گرايي، باورهاي انگيزشي با اهمال‌کاري در دانش‌آموزان پیش دانشگاهی در شهر تهران بود.در این پژوهش به این سوال پاسخ داده شد که كدام يك از متغيرهاي كمال‌گرايي و باورهاي انگيزشي پيش‌بيني‌كننده قوي‌تري براي اهمال‌کاري تحصيلي مي باشند. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمام دانش‌آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 89-1388 بود. در كل 234 دانش‌آموز مقطع پيش دانشگاهي به روش تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه‌هاي اهمال‌کاري تاكمن(1998)، كمال‌گرايي هيل(2004) و باورهاي انگيزشي پينتريچ و ديگروت(1986) را تكميل كردند. نوع پژوهش حاضر با توجه به روش گردآوري داده‌ها از نوع پژوهش‌هاي همبستگي محسوب مي شود. براي آزمون فرض هاي پژوهش از روش تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شده است. يافته‌ها نشان داد كه متغير كمال‌گرايي به طور كلي و مولفه‌هاي تلاش براي عالي بودن، نياز به تاييد، نظم و سازماندهي، هدفمندي، تمركز بر اشتباهات و نشخوار فكر در مقياس كمال‌گرايي پيش‌بيني كننده اهمال كاري تحصيلي در دانش‌آموزان بودند. از سوي دیگر تمام مولفه‌هاي مقياس باورهاي انگيزشي به جز اضطراب امتحان پيش‌بيني‌کننده اهمال‌کاري تحصيلي در دانش‌آموزان بودند. نتیجه‌گیری: باورهای انگیزشی و کمال‌گرایی دارای سهم قابل توجهی در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان هستند.full text

2008 Ferdowsi University of Mashhad