فارسی / English


عبداله پارسا ، فریبرز درتاج ، سودابه صالح زاده کلور, بررسی تأثیر شبیه سازی ذهنی فرایندی، فراورده ای و توام بر تقویت حافظه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان, اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت, ۲-۳ آذر ماه ۱۳۹۰


abstract

با هدف بررسی تأثیر روش های شبیه سازی ذهنی بر عملکرد تحصیلی و حافظه دانش اموزان دختر دبیرستانی اهواز، 4 گروه 18 نفره در یک تحقیق آزمایشی با پیش و پس ازمون شرکت نموده و با استفاده از دو ابزار، عملکرد تحصیلی و حافظه آنها سنجیده شد. نتایج بیانگر آن هستند که روش های شبیه سازی فراورده ای و همزمان می توانند تأثیر معناداری بر عملکرد تحصیلی و حافظه فراگیران داشته باشند.full text

2008 Ferdowsi University of Mashhad